Program Pożyczek Własnych

Maksymalna kwota: 300 tys. zł

Oprocentowanie: stałe od 5,06%

Okres spłaty: do 36 miesięcy

Okres karencji: do 3 miesięcy

Dla kogo:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze województwa śląskiego oraz:
  • nie posiadające zaległości z tytułu należności publicznoprawnych oraz nie będące stroną układu w spłacie takich zobowiązań,
  • posiadające wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka,
    mające dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju,
  • działające we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Cel finansowania

Pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe, pożyczkobiorca jest zobligowany do udokumentowania wydatkowania środków zgodnie z celem w okresie do 6 miesięcy od uruchomienia środków z pożyczki.

Zabezpieczenie:

Zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy.

Wkład własny przedsiębiorcy w finansowane przedsięwzięcie nie jest wymagany.