Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Rusza Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który daje możliwość  dofinansowania szkoleń wszystkim pracodawcom zatrudniającym minimum 1 pracownika na umowę  o pracę,  bez względu na wielkość firmy.

Wysokość dofinansowania:

  • 100% mikro przedsiębiorstwa
  • 80%  małe, średnie, duże przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość szkolenia:

Wartość szkolenia na jednego pracownika nie może przekraczać 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Każdy przedsiębiorca ubiegający się do dofinansowanie w Krajowego Funduszu Szkoleniowego, musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:

Priorytety KFS 2022

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji pod nr tel. 509 066 318

Zapraszamy