Wsparcie podmiotów

W ramach działań skierowanych do sektora MŚP do rozdysponowania jest kwota 446 mln zł z RPO WLS 2014-2020. To efekt zwiększenia dotychczasowej alokacji. Pożyczki dystrybuowane będą przez trzy podmioty: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A.

Dotychczasowe wsparcie było przeznaczone na pożyczki inwestycyjne i obrotowe, w powiązaniu z rozwojem MŚP.W związku z nadzwyczajną sytuacją Komisja Europejska dopuszcza finansowanie kapitału obrotowego na regulowanie bieżących zobowiązań, przede wszystkim wynagrodzeń pracowników, ale także ponoszenia kosztów zabezpieczających prowadzoną działalność gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp.

W celu wsparcia podmiotów, które najbardziej odczują skutki nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, planowane są zmiany w warunkach udzielanego wsparcia w już funkcjonującym instrumencie finansowym, w szczególności wynikające z planowanych do przyjęcia zmian Rozporządzeń KE:

  • możliwość kwalifikowania kapitału obrotowego bez powiązania z wydatkami inwestycyjnymi,
  • modyfikacja katalogu obszarów wsparcia z uwzględnieniem sektora zdrowia,
  • modyfikacja katalogu wydatków kwalifikowalnych,
  • modyfikacja katalogu grupy docelowej,
  • modyfikacja warunków wsparcia (m.in. okres karencji, wartość pożyczki, okres spłaty pożyczki, brak zbędnych formalności czy zabezpieczenia),
  • czasowe odstąpienie od weryfikacji trudnej sytuacji przedsiębiorstw i dopuszczenie możliwości dofinansowywania działalności takich podmiotów (w obecnej sytuacji wiele przedsiębiorstw może zmagać się z trudnościami w zakresie prowadzenia działalności. Środki powinny być skierowane właśnie do nich, zwłaszcza na działalność operacyjną, tak, by pomóc im przezwyciężyć trudności),
  • zwiększenie limitu dopuszczalności pomocy de minimis (jeśli taka możliwość zostanie dopuszczona),
  • zwiększenie ilości godzin pracy doradców dla MŚP u Pośredników Finansowych.